Programma

Beste inwoners van Koekelare, Bovekerke, De Mokker en Zande,

Koekelare is een prachtige, landelijke, Vlaamse gemeente waar het leuk wonen en leven is. Ze verdient een dynamisch actief bestuur waar veiligheid en welvaart centraal staan. Met een nieuwe, frisse wind wil N-VA ervoor zorgen dat Koekelare niet stil blijft staan, maar blijft groeien en bloeien. Hierbij stellen we het algemeen belang boven partij- of persoonlijke belangen. Politiek moet een middel zijn om de bevolking te dienen, geen springplank voor persoonlijke ambities. We staan klaar om hard te werken aan een beter Koekelare, zonder vooroordelen en met een duidelijk visie. Het economisch, veiligheids- en mobiliteitsbeleid kan en moet beter in Koekelare. Daar zijn we vast van overtuigd.

Hieronder vind je onze speerpunten voor een beter beleid:  

► N-VA wil de burgerparticipatie verhogen door onder meer beleidsvoorbereidende wijkraden en het livestreamen van gemeenteraden, een vragenuurtje voor burgers na elke gemeenteraad.

De inwoners van Koekelare moeten meer betrokken worden bij het beleid. Zo moeten er jaarlijks wijk- en dorpsraden komen. Geen voorstelling van kant en klare plannen, maar wel inspraak bij aanvang van projecten. Alle gemeenteraden moeten gestreamd en opgenomen worden zodat elkeen de zitting thuis kan volgen of later kan bekijken. Een vragenuurtje voor de burger bij elke gemeenteraadszitting. Kortom, iedereen moet de kans krijgen om een vraag over zaken van het algemeen belang te richten aan het College van burgemeester en schepenen. Inspraak stopt niet na je stem op 14 oktober maar blijft aanwezig gedurende de volledige legislatuur.

► Een betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang.

De eerste jaren van ons leven zijn cruciaal in de vorming van wie we later zullen worden. Als gemeente moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen. We erven het verleden niet van onze ouders, we lenen de toekomst van onze jeugd.

De buitenschoolse kinderopvang moet uitgebreid, geprofessionaliseerd en socialer. Er is noodzaak aan ruimere openingsuren en vooral geen sluiting tijdens vakantieperiodes. Wij streven voor een betere begeleiding van onze kinderen. Een goede buitenschoolse opvang heeft een nestfunctie waarbij men een veilige en geborgen omgeving creëert waar kinderen zich thuis voelen en (zelf)vertrouwen vinden. Daarom moeten begeleiders actiever allerlei activiteiten aan de kinderen aanbieden. Een gespecialiseerde opvang voor kinderen met een beperking dringt zicht op. Welteverstaan een opvang die voor iedereen betaalbaar, en kwaliteitsvol is.

 We beseffen dat er werk aan de winkel is en bieden daarom volgende oplossingen aan:

 • Geen sluitingsperiode meer tijdens het bouw- en kerstverlof.
 • Duidelijk afgebakende ruimtes per leeftijdscategorie.
 • Aanbrengen van een duidelijkere structuur in de verschillende ruimtes.
 • Per groep een verantwoordelijke aanstellen zodat de ouders een aanspreekpunt hebben.
 • Gezonde tussendoortjes opnemen in het standaardpakket.
 • Mogelijkheid onderzoeken tot het aanbieden van een warme maaltijd op woensdag en tijdens de vakanties.
 • Aanpassingen aanbrengen om kinderen met een beperking een zorgeloze tijd te gunnen.

►Voldoende, veilige en eigentijdse speeltuinen.

Een gemeente moet er voor zorgen dat elk kind in alle centra en wijken elk kind op wandelafstand van zijn woonplaats een openbare speelruimte heeft. Gemeenten bestaan uit een mix van functies. Wonen, werken, recreatie, spelen, wandelen, … Openbaar groen en speelpleintjes horen daar ook bij en moeten verweven zijn in het gemeentelijk weefsel. Een speelpleintje moet daarom meer zijn dan enkel speeltuigen: het moet een groenomgeven speeltuin zijn waarbij ook het groene karakter een belangrijke rol speelt. Kinderen moeten er kunnen ravotten met ecologisch verantwoord en duurzaam spelmateriaal. Natuurlijke spelen stimuleert de creativiteit en verantwoordelijkheid van onze kinderen. Kinderen kunnen zo op een natuurlijke manier hun eigen grenzen ontdekken. Onze voorstellen houden concreet in:

 • Veilige, natuurlijke afscheidingen van de speeltuinen.
 • Optimale toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.
 • Voldoende speeltuigen afgestemd op en verweven met de natuur.
 • Schaduwrijke banken, strategisch geplaatst.
 • Voldoende picknick ruimte.
 • Openbare BBQ’s als gezellige ontmoetingsplek.

► Een jeugdpark multifunctioneel jeugdhuis met repetitie- en vergaderruimten, gameroom en fuifzaal.

N-VA staat als een blok achter de jeugd en is van mening dat jongeren de kans moeten krijgen om hun eigen identiteit te ontwikkelen. Wij pleiten voor een uitgebreid jeugdpark met multifunctioneel karakter. In dit totaalconcept zien wij zowel een jeugdhuis met  fuifzaal, repetitie- en vergaderlokalen en gameroom, een skatepark en lokalen voor jeugdbewegingen. N-VA Koekelare is de enige partij die de problematiek rond de jeugd in een breder spectrum ziet door voluit te kiezen voor een jeugdpark.

Een locatie voor de jeugdsite zullen wij niet van hogerhand opleggen maar in overleg met de jeugd bepalen. Wij zijn het voorstel van de huidige meerderheid genegen om ons jeugdpark te voorzien op de site Da Vinci, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: veiligheid, voldoende parkeergelegenheid, zeer strenge isolatienormen van de gebouwen en zowel passieve als actieve controle op en rond de site. Cruciaal hierbij is overleg met buurtbewoners en het garanderen van sterke geluidsisolerende gebouwen. Wij hameren er bovendien ook op dat de jeugdraad zeer nauw betrokken wordt in het ganse verhaal, alsook de bouwmeester mogen we hier niet uit oog verliezen. Tussen vandaag en de realisatie van de site zal heel wat tijd gaan, wat maakt dat we moeten voorzien in een tijdelijke oplossing. Ook dit moet in samenspraak met de jeugd gebeuren. Hier kunnen we zowel de hand uitsteken naar de private markt als kijken binnen het eigen patrimonium welke lokalen er in afwachting dienst kunnen doen.

► Smartcity-toepassingen met de nadruk op hernieuwbare energie en economische groei. Zo verhogen we de levenskwaliteit en verkleinen we de kloof tussen beleid en inwoners.

Om naar een gemeente van de toekomst te evolueren mogen we de boot van de digitalisering van onze gemeente niet missen. Met smartcity-toepassingen bieden we door het gebruik van nieuwe technologieën een antwoord op verschillende uitdagingen van de toekomst (klimaat, vervuiling, afvalbeheer, energie, efficiënt bestuur, optimale inspraak enz.). Een slimme gemeente is er een die erin slaagt om beter te communiceren met haar burgers (digitale burgerbevragingen, streamen van gemeenteraden, enz). Enkele voorbeelden van smartcity-toepassingen zijn:

 • Slimme ledverlichting die het verbruik minimaliseren.
 • Slimme vuilnisbakken die aangeven wanneer ze vol zijn. Dit resulteert niet alleen in een efficiënt personeelsbeheer, maar omdat alle vuilbakken steeds tijdig geleegd worden, krijgen we een veel propere gemeente.
 • Slimme verkeersborden die de snelheid aanpassen aan het tijdstip van de dag (schooltijd) en door hun duidelijkheid verkeersveiliger zijn.

► Uitbreiding van de capaciteit en aanbod van het openbaar vervoer.

Binnen een goed lokaal mobiliteitsbeleid is het aanbod aan openbaar vervoer van groot belang. Niet alleen de verbindingen naar de ons omliggende steden is belangrijk, maar ook de vlotte verbindingen tussen onze deelgemeenten en naar het centrum van Koekelare in het algemeen. We moeten in strikt overleg met ‘De Lijn’, en met de resultaten van een bevraging aan al onze inwoners de dienstverlening aan de bevolking maximaliseren en het aanbod zo groot mogelijk zien te krijgen. Waar nodig moeten wij met de gemeente bijspringen en zelf extra bussen inleggen (cfr. extra winkelbussen in het weekend te Brugge). Vooral op woensdagnamiddag en in het weekend moet er extra gemeentelijk openbaar vervoer beschikbaar zijn die er voor te zorgt dat iedereen veilig van en naar zijn sportclub, vereniging het nabije ziekenhuis, station, of een evenement kan en veilig en efficiënt zijn boodschappen kan doen. 

► Een veilig fietsnetwerk die Koekelare, Bovekerke, Zande en De Mokker verbinden. Niet alleen voor woon-werkverkeer, maar eveneens om via landelijke fietsroutes het plattelandstoerisme te stimuleren en ons cultureel erfgoed toegankelijker te maken.

Veilig fietsen is een prioriteit. Daarom investeerde N-VA 300 miljoen euro voor veilige fietspaden langs gewestwegen. Het gaat over meer dan tweehonderd tracés, samen goed voor 830 kilometer fietspad. Minister Weyts stimuleert steden en gemeenten om daarop aan te sluiten. We zijn blij dat ook Koekelare na 24 jaar eindelijk enkele tracés fietsveilig maakt. Maar we moeten naar een algemeen plan voor veilig fietsen. Een fietsnetwerk voor woon-werkverkeer, maar ook een toeristisch fietsnetwerk voorzien van oplaadpalen voor elektrische fietsen. Fietsen met kinderen wordt hoe langer hoe populairder. Er verschijnen ook steeds meer betere materialen op de markt zoals fietskarren en zitjes in alle soorten en maten. We moeten daarop inspelen en de mogelijkheid bieden om samen met uw kinderen via een veilig en kindvriendelijk  fietsnetwerk Koekelare te ontdekken. Via dit fietsnetwerk moet ons cultureel erfgoed herontdekt worden en het plattelandstoerisme gestimuleerd.

► Bedrijfsvlucht tegengaan en uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerreinen.

We moeten de bedrijfsvlucht in Koekelare tegengaan. Op het recent politieke debat bleek nog maar eens dat niemand van de meerderheid ontkent dat er bedrijven vertrokken zijn uit Koekelare. Gelukkig kwamen er bedrijven bij en bleef het bedrijvenbestand op peil. N-VA wil echter vermijden dat bedrijven Koekelare ontvluchten, maar blijven en ons economisch draagvlak vergroten. Om nieuwe bedrijven aan te trekken moeten we voorzien in voldoende uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerreinen Bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid en welvaart in onze gemeente..

► Een fiscaal gunstregime voor startende ondernemingen en een KMO-loket die in begeleiding verder gaat dan informeren.

N-VA wil de leegstand aanpakken en jonge bedrijven en ondernemers aantrekken via een ondernemingsvriendelijk fiscaal klimaat dat bestaat uit een vrijstelling van lokale bedrijfsbelastingen gedurende de eerste 2 jaar. Ook moeten we investeren in moderne kantoorfaciliteiten zoals co-workingruimten voor freelancers en doorgangsgebouwen voor starters (evt. in samenwerking met de WVI). Zo kunnen zij zich vestigen aan interessante voorwaarden in afwachting dat hun project al dan niet slaagt.

 • Een voltijds lokale KMO-ambtenaar die verder moet gaan dan informeren maar ook daadwerkelijk administratieve ondersteuning bieden. Het moet gaan om een gekwalificeerd bedrijfseconoom. Op het KMO-loket moet alle informatie gecentraliseerd worden op één locatie: vestigingsmogelijkheden, vergunningen, bestemmingsplannen, subsidies, beschikbare panden en een overzicht van werkzoekenden al dan niet via sociale trajecten. De ambtenaar mag geen wegwijzer zijn maar een daadwerkelijke helpende hand. Hij moet hen helpen bij de zoektocht naar subsidies en hen bij de subsidieaanvraag begeleiden. Hij moet de gids zijn in een doolhof van administratie en een adviseur op diverse bedrijfseconomische thema’s. Ondernemers moeten in Koekelare hun tijd maximaal kunnen spenderen aan ondernemen.

► Voor onze landbouw zetten we in op een degelijke waterhuishouding, voldoende onderhoud van bermen en grachten, en een doelgericht lokaal subsidiebeleid.

 • Water is onmisbaar en van levensbelang voor een landbouwbedrijf. Het is een hulpbron en een noodzakelijk productiemiddel. Kortom zonder water geen landbouw. De warme zomers van de afgelopen jaren maakten pijnlijk duidelijk dat waterbeheer en een degelijke waterhuishouding van groot belang is. De gemeente moet daarom een breed en allesomvattend plan uitwerken van waterbeheer, dat gaat van het goed onderhouden van bermen en grachten met het aan leggen van bufferstroken, tot irrigatielijnen en het aanleggen van watervoorraden.
 • De landbouw heeft zuurstof nodig om te overleven. Ook hier kan de KMO-beambte een belangrijke rol spelen om voor de landbouwers actief subsidies op te sporen en hen daadwerkelijk te helpen bij het aanvragen, invullen en indienen van die subsidieaanvragen. Als we van onze landbouwers verwachten dat ze ook boekhouders en economen zijn dan krijgen we geen eten op tafel. Laat ons vooral niet vergeten dat de landbouw de fundatie van onze maatschappij is. ‘Geen landbouw zonder toekomst, geen toekomst zonder landbouw’

 

Een sterke ploeg, klaar voor de verandering!